บริษัท ดิลิเจนท์ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

บริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบํารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมทั้งให้ บริการออกแบบ, ติดตั้ง, ปรับปรุง, ซ่อมบํารุง, และจัดจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับต่างๆ เช่น MDB, ACB, Cap bank และระบบไฟฟ้า

โดยบริษัท ฯ มีวิศวกร และทีมงานที่มีประสบการณ์การดําเนินงานกว่า 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ดิลิเจนท์ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

บริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบํารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมทั้งให้ บริการออกแบบ, ติดตั้ง, ปรับปรุง, ซ่อมบํารุง, และจัดจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับต่างๆ เช่น MDB, ACB, Cap bank และระบบไฟฟ้า

โดยบริษัท ฯ มีวิศวกร และทีมงานที่มีประสบการณ์การดําเนินงานกว่า 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบริษัท

ผู้ให้บริการรับเหมางานระบบไฟฟ้า

บริษัท ดิลิเจนท์ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท ดิลิเจนท์ เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด เริ่มต้นขึ้นจากวิศวกรที่มีความสนใจด้านระบบไฟฟ้า และบํารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้า จึงรวมกลุ่มกันให้บริการงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จากนั้นได้ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นในปีนั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้า และบํารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมทั้งให้ บริการออกแบบ, ติดตั้ง, ปรับปรุง, ซ่อมบํารุง, และจัดจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับต่างๆ เช่น MDB, ACB, Cap bank และระบบไฟฟ้า ให้กับสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน Condominium, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัท ฯ มีวิศวกร และทีมงานที่มีประสบการณ์การดําเนินงานกว่า 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม

HIGH VOLTAGE SWITCH GEAR / HIGH VOLTAGE RING MAIN UNIT

 • ตรวจสอบการทํางานของกลไกเปิดปิด
 • ตรวจสอบการทํางานของระบบดิน
 • ตรวจสอบการทํางานของวงจรป้องกัน
 • ตรวจสอบมาตรวัด และระดับของก๊าชภายใน
 • ตรวจสอบการรั่วของก๊าซ
อ่านเพิ่มเติม

POWER TRANSFORMER

 • ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไปของหม้อแปลง
 • ทําความสะอาดหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจเช็คจุดต่อสายของหม้อแปลง
 • ตรวจสอบการทํางานของวงจรป้องกัน
 • หม้อแปลงไฟฟ้า
 • ตรวจสอบมาตรวัดอุณหภูมิ และตัวตรวจจับอุณหภูมิ
อ่านเพิ่มเติม

MAIN DISTRIBUTION BOARD (รวมตู้ AMCC) AND DISTRIBUTION BOARD (DB)

 • ตรวจสอบการทํางานกลไกเปิด-ปิดอัตโนมัติ
 • กวดขันจุดต่อให้แน่น
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันระบบ
 • ตรวจสอบการทํางานของวงจรป้องกัน
 • ตรวจสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์แสดงผล
อ่านเพิ่มเติม

ผลงานของเรา

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าประจําปี

กิจกรรมของบริษัท

ดูเพิ่มเติม

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ดูเพิ่มเติม

บทความ

ดูเพิ่มเติม

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

ดูเพิ่มเติม

OUR CLIENTS